Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
 1. Alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand doordat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, of bij nietschriftelijke opdrachtbevestiging doordat wij met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen. Alsdan wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met onze toestemming. Vanaf zeven dagen vóór de levering kan niet meer worden geannuleerd. In geval van annulering dient opdrachtgever in ieder geval de door ons reeds gemaakte kosten te vergoeden en daarnaast een boete van 15% van de contractuele prijs aan ons te voldoen. Daarnaast is opdrachtgever verplicht ons te vrijwaren tegen een vordering van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
Artikel 3. Prijzen
 1. De prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten.
 2. In geval van aantoonbare wijziging van één of meer van de kostprijsbepalende facturen, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Artikel 4. Levertijd en levering
 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de levertijd dient de opdrachtgever ons per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen.
 3. Indien de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
 4. Opdrachtgever is verplicht de door ons ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Levering geschiedt op de in de offerte c.q. opdrachtbevestiging aangegeven plaats.
 5. Een opgegeven levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijk gegevens in ons bezit zijn, en een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtgever is verricht.
Artikel 5. Transport en risico
 1. Het risico van door ons af te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de zaken ons depot verlaten.
 2. De wijze van vervoer en verpakking wordt door ons bepaald. Indien opdrachtgever daaraan specifieke afwijkende eisen stelt, komen de extra kosten daarvan eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Eventuele transportschade en/of afwijking van de hoeveelheid materialen dient op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade altijd op de vrachtbon c.q. afgiftebon te worden aangetekend en binnen 24 uur na aflevering schriftelijk te worden gemeld.
Artikel. 6. Inspectie en reclame
 1. Opdrachtgever is verplicht om de door ons afgeleverde zaken voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
 2. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten onverwijld na constatering daarvan, doch uiterlijk vóór verwerking van de goederen, schriftelijk aan ons worden gemeld onder opgave van de aard en de omgang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
 3. Het indienen van reclames geeft opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de zaken te weigeren danwel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
Artikel 7. Kwaliteit en garantie
 1. Wij verstrekken garantie op de door ons geleverde zaken indien en voor zover deze wordt gegeven door onze toeleveranciers. Verdere garanties worden enkel gegeven indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Wij staan niet in voor de functionele geschiktheid van de geleverde zaken.
 3. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is.
 4. De garantie vervalt c.q. is niet van toepassing:
  • indien de schade is veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze invloedssfeer gelegen;
  • indien en zolang opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons heeft voldaan, met name betaling. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.
 5. Indien opdrachtgever de geleverde zaken afkeurt op grond van geconstateerde kleurverschillen, dient hij te bewijzen dat deze kleurverschillen dermate onaanvaardbaar zijn dat wij in ernstige mate in onze verplichtingen tekort geschoten zijn.
 6. Geringe afwijkingen in maat, kleur en oppervlaktestructuur zullen nimmer reden tot afkeuring kunnen zijn.
 7. Op de totale hoeveelheid af te leveren zaken is een tolerantie van maximaal 5% toegestaan wegens gebroken danwel anderszins ondeugdelijke leistenen.
 8. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij tot zo spoedig mogelijke herlevering van de betreffende zaken overgaan. De zaken waarop de klacht betrekking heeft, dienen aan ons te worden geretourneerd.
Artikel 8. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door ons aan opdrachtgever toegezonden facturen binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient te geschieden op een door ons opgegeven bank- of girorekening in de op de factuur aangegeven valuta inclusief BTW en zonder verrekening. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
 2. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is opdrachtgever zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim, en is hij vanaf dit moment over de hoofdsom een rente verschuldigd welke op maandbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%.
 3. Indien wij een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van €750,00 exclusief BTW.
 4. Wij zijn zelfs na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te bedingen, indien wij goede grond hebben te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons niet – tijdig – zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd betaling bij aflevering te verlangen danwel de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten.
 5. Bij niet tijdige betaling van een factuur zijn onze vorderingen op opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling vereist is onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door ons aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven onze eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende leverantie heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.
 3. Ons eigendomsrecht gaat niet verloren door zaaksvorming, natrekking of vermenging. Dit zal zich tevens uitstrekken over een eventueel te vormen nieuwe zaak.
Artikel 10. Overmacht
 1. Indien wij ten gevolge van overmacht niet in staat zijn om onze verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, zijn wij gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Indien wij bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren en dient opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 3. Onder overmacht wordt te deze in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden, instorting van de groeven of andere oorzaken die het onmogelijk maken om leisteen te winnen en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten, danwel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Onze aansprakelijkheid is, behoudens tot nakoming van onze garantieverplichting, te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de schadeveroorzakende zaken.
Artikel 12. Ontbinding
 1. Indien:
  a. opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  b. opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aangevraagd of verleend is;
  c. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag is gelegd;
  d. opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  e. opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  f. opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der opgemelde omstandigheden het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen, alsmede het recht schadevergoeding te vorderen.
 2. Bij terugname van de geleverde zaken zullen wij de reeds door opdrachtgever betaalde koopprijs naar evenredigheid van het aantal en staat van de terug te leveren zaken terugbetalen. Het terug te betalen bedrag zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door ons op de dag van terugname aan opdrachtgever zou worden berekend.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat tussen ons en opdrachtgever mocht ontstaan, zal worden beslecht hetzij door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt, hetzij door de burgerlijke rechter, e.e.a. te onzer keuze.
 3. Bij beslechting van een geschil door de burgerlijke rechter is de rechter binnen ons vestigingsgebied bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

nieuws & projecten

Wat is Circulaire Economie?

In de circulaire economie zorg je onder meer dat je product zo lang mogelijk meegaat en streef je naar maximalisatie van de herbruikbaarheid van producten, onderdelen en grondstoffen. Zo wordt het afval van product A de grondstof van product B.

lees meer alle items
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×